Trend21 - verbindt kennis

Trend21 is in 1994 opgericht met als doel om in het netwerkverband tot een multidisciplinaire benadering te komen van ontwikkelingen in de technische en economische wereld van de gebouwde omgeving.

De vereniging bestaat uit personen, op managementniveau, actief in de brede bedrijfskolom van de bouw- en installatiewereld. Juist door deze brede vertegenwoordiging vanuit vastgoedbeheer, ontwerp en realisatie bewaken we onze objectiviteit en integriteit.

Binnen Trend21 onderscheiden we verschillende bloedgroepen: 

  • eindgebruikers (eigenaren en beheerders van vastgoed), 
  • bouwmanagement, 
  • installateurs en aannemers, 
  • adviseurs en architecten, 
  • ZZP-ers en, 
  • leveranciers. 

Deze laatste bloedgroep vertegenwoordigt een verscheidenheid aan productgroepen zoals luchtbehandeling, koeling, verwarming, gebouwbeheersystemen en regeltechniek, sanitaire technieken, verlichting, veiligheids- en beveiligingstechnieken, transportinstallaties in gebouwen etc. Trend 21 wil vanuit haar activiteiten graag de verbindende schakel vormen tussen deze bloedgroepen en disciplines.

Netwerken vinden wij voor de dagelijkse praktijk van onze business belangrijk. Het bevordert informatie-uitwisseling en signalering van trends, waardoor scherper kan worden ingespeeld op veranderingen en vernieuwingen. Het helpt bedrijven en organisaties bij de ontwikkeling van hun visie en het waarborgen van continuïteit te.

Trend 21 beoogt aanvullend te zijn op andere beroepsverenigingen; het geeft u zicht op wat er leeft in de diverse segmenten van de bouw- en installatiebranche. Onze leden leveren hiervoor hun bijdrage aan het succes van de netwerkformule. Gastsprekers houden deskundige voordrachten over actuele onderwerpen die op diverse manieren verweven zijn met deze branche. De Trend 21-leden en genodigden krijgen informatie over uiteenlopende onderwerpen en de spreker heeft de gelegenheid om zijn/haar boodschap aan een geïnteresseerd publiek te presenteren. Winst voor beide partijen dus.

Trend21 heeft contacten met vele vormen van technisch onderwijs en vindt het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen markt en onderwijs en nodigt regelmatig sprekers uit deze sector uit om met elkaar over ontwikkelingen binnen het onderwijs van gedachten te wisselen.

Visie

Welke veranderingen ziet Trend 21 in de bouwmarkt en waarnaar zullen ze leiden?

De verticale bouwkolom is langzaam maar zeker steeds horizontaler aan het worden en dit brengt een nieuwe manier van bouwen met zich mee. Het doel van het gebouw komt steeds centraler te staan bij het ontwerp. Daarnaast zijn termen als exploitatiekosten, duurzaamheid, energieverbruik, milieubelasting en de mogelijkheid tot functieverandering erg belangrijk geworden. Deze eisen komen deels uit de markt zelf maar komen ook voort uit maatschappelijke dwang. Denk hierbij onder andere aan de ‘global warming’ en het tekort aan fossiele brandstoffen waardoor de vraag naar nieuwe innovatieve oplossingen vanuit de maatschappij steeds groter wordt.

Deze nieuwe opzet houdt in dat er vanaf de ontwerpfase tot en met de exploitatiefase samen- gewerkt moet worden door alle betrokken partijen. Tot deze partijen behoren ondermeer de opdrachtgever, de architect, de adviseur, de aannemer, de installateur en de leverancier en niet te vergeten de eindgebruiker. Deze samenwerking zal, op basis van architectonische uitgangspunten, volledig zijn afgestemd op de eisen en wensen van de opdrachtgever. Daarbij wordt deze manier van werken zelfs noodzakelijk wil Nederland zijn concurrentiepositie niet verliezen ten opzichte van het buitenland, waar deze wijze van bouwen al verder ontwikkeld is.

De gedachte achter deze opzet is dat een project alleen optimaal gerealiseerd kan worden als alle partijen op basis van gelijkwaardigheid en in te brengen expertise vanaf de ontwerpfase bij het project worden betrokken. Dit wordt ook wel Integraal Ontwerpen (en uitvoeren) genoemd. Het is vanzelfsprekend dat hierbij de wensen van de klant voorop staan, tegen zo laag mogelijke kosten. Alleen moet bij deze kosten niet alleen aan de initiële investeringskosten gedacht worden maar ook aan de exploitatiekosten. Het doel hiervan is het zo laag mogelijk houden van de ‘Total Cost of Ownership’. Door de invoering van deze nieuwe manier van bouwen kunnen omgeving, voorziening en comfort als één product aan de opdrachtgever aangeboden worden.

Deze ontwikkeling zal wel moeten leiden tot een rolverandering bij de spelers in de bouwkolom en tot een betere samenwerking binnen en buiten deze organisaties. De veranderingen zullen niet van de één op de andere dag gerealiseerd worden, maar zijn noodzakelijk om een belangrijke rol te kunnen blijven spelen in de steeds verdere globalisering van de bouwsector.